Eskilstorps ängar

Adress: Eskilstorps Ängar, 23593 Vellinge Visa karta

Adress: Eskilstorps Ängar, 23593 Vellinge

Eskilstorps ängar har strandängar av riksintresse, som bl a har ett dokumenterat botaniskt, ornitologiskt, geografiskt och markhistoriskt naturvårdsvärde. Reservatet skall förvaltas och vårdas av markägarna i samråd med skogsvårdsstyrelsen. 1951 förklarades Eskiltorps ängar som naturminnesmärkt. Eskilstorps ängar har en betydelse för kännedom om landets natur.

Det är bland annat förbjudet att:
-uppföra byggnad
-utföra schaktning, fyllning, sprängning, skogsodling och plantering av träd och buskar
-anordna upplag
-bedriva täcktverksamhet eller s.k. stenfiske
-dra fram luftledning
-plöja eller utföra annan mekanisk markbearbetning
-använda kemiska bekämpningsmedel och växtnäringsämnen 100 meter från stranden

För allmänheten gäller att det är förbjudet att
-skada fasta naturföremål eller ytbildning
-tälta eller uppställa husvagn
-plocka eller gräva upp växter
-framföra moped eller annat motordrivet fordon
-anbringa tavla, skylt, plakat, inskrift el liknande
-att med plåt, glas, plast, papper, avfall el på annat sätt skräpa ner
-förstöra eller skada egendom
-olovligen döda, jaga, fånga el skada djur, bortföra ägg och bo från fåglar på kringholmarna och kringliggande vatten

Show more